VirtueMart
Twój koszyk jest pusty.

Nie pamiętasz hasła? Nie pamiętasz nazwy użytkownika?
Nie masz jeszcze konta? Rejestracja

Regulamin - Polityka prywatności

Regulamin sklepu internetowego www.swiatposcieli.com.pl

I.   Definicje

1.   Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Klientosoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia za pośrednictwem Sklepu;

b) Kodeks Cywilnyustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. z 2014 roku, poz. 121 ze zm.);

c) Regulaminprzedmiotowy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określający warunki i zasady sprzedaży prowadzonej przez ARIADNA s.c. z siedzibą w Pszczyna przy ulicy Juliusza Słowackiego 65, 43-200 Pszczyna, w ramach sklepu internetowego e – sklep ARIADNA;

d) Sklep internetowyserwis internetowy dostępny pod adresem http://www.swiatposcieli.com.pl/, za pośrednictwem którego Klient ma możliwość złożenia Zamówienia;

e) Towar lub Towaryprodukt lub produkty prezentowane w Sklepie internetowym;

f) Umowa sprzedażyumowa sprzedaży Towaru lub Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy e-sklep ARIADNA s.c. z siedzibą w Pszczynie a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

g) Ustawa o prawach konsumentaustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 roku, poz. 827);

h) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektronicznąustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogę elektroniczną (Dz.U. z 2013 roku poz. 1422 ze zm.);

i) Zamówienieoświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru bądź Towarów.

II.   Informacje ogólne

1.   Przedmiotowy Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem: http://www.swiatposcieli.com.pl/.

2.   Przedmiotowy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.   Sklep internetowy e – sklep ARIADNA, działający pod adresem: http://www.swiatposcieli.com.pl/, prowadzony jest przez ARIADNA s.c. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Juliusza Słowackiego 65, 43-200 Pszczyna, posiadającą nr NIP 652-00-11-846, nr REGON: 271233470

4.   Przedmiotowy Regulamin określa w szczególności:

a)   zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;

b)   warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;

c)    zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.

5.   Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system informatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a)   posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowana przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie opcje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2;

b)   włączona obsługa Java Script;

c)   aktywny adres e – mail, - przy czym Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Sklepu, jeżeli oprogramowanie bądź sprzęt, z którego korzysta Klient nie spełnia wymagań technicznych wskazanych w niniejszym punkcie.

6.   W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska z dostępem do sieci Internet.

7.   Korzystanie z usług Sklepu może być dokonywane tylko przez osoby, które w chwili złożenia Zamówienia ukończyły 18 lat i podmioty gospodarcze.

8.   Klient ma możliwość otrzymania dostępu do przedmiotowego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie serwisu: http://www.swiatposcieli.com.pl/.

III.   Zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz rejestracja Klientów

1.   Złożenia Zamówienia możliwe jest po zarejestrowaniu. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest dobrowolna, bezpłatna i następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Sklepu.

2.   Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.   E-sklep ARIADNA może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a)   podał w trakcie procedury rejestracyjnej w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

b)   dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego bezpośrednio bądź pośrednio naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego;

c)   dopuścił się innych postępowań, które zostaną uznane przez e-sklep ARIADNA za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa bądź ogólnymi, przyjętymi powszechnie zasadami korzystania z sieci Internet, a także godzącymi w dobre imię e-sklep ARIADNA.

4.   W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep internetowy podejmuje środki organizacyjno – techniczne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w sieci Internet.

5.   Dane osobowe Klienta zbierane są wyłącznie na potrzeby Sklepu i są przetwarzane w celu jego działalności gospodarczej oraz marketingu własnego Sklepu. W tym celu Sklep podejmie wszystkie niezbędne, przewidziane prawem czynności z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1182). Powierzone dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione firmom kurierskim wyłącznie w celu dostarczenia zamówionego przez Klienta Towaru bądź Towarów.

6.   Po zakończeniu rejestracji Klient uzyskuje dostęp do indywidualnego konta klienta umożliwiającego dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym.

7.   Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a)   powstrzymywania się od przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa jak treści propagujących przemoc, zniesławiających bądź naruszających dobra osobiste i inne prawa chronione osób trzecich;

b)   korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego urządzenia bądź oprogramowania;

c)   powstrzymywania się od rozsyłania lub umieszczania w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

d)   korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla e-sklep ARIADNA

e)   k orzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


IV.   Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1.   W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego Klient powinien wejść na stronę internetową http://www.swiatposcieli.com.pl/, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2.   Zamówienie można składać 24 godziny na dobę.

3.   Wybór zamówionego Towaru przez Klienta jest dokonywany poprzez jego dodanie do koszyka.

4.   W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożone Zamówienie, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru bądź Towarów. W tym celu Klient kieruje się wyświetlanymi mu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej.

5.   Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierało m. in. opis wybranego Towaru bądź Towarów, wskazanie łącznej należnej ceny za wybrany Towar bądź Towary oraz wskazanie wszystkich innych kosztów.

6.   W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia - ,,zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

7.   Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z e–sklep ARIADNA Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

8.   Po złożeniu Zamówienia Klient, na podany przez siebie adres e-mail, otrzymuje wiadomość zwrotną z informacją o przyjęciu Zamówienia, zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych jego elementów oraz z prośbą o jego potwierdzenie.

9.   Umowę traktuje się za zawartą z momentem potwierdzenia Zamówienia przez Klienta.

10.   Rejestracja odbywa się jednorazowo. Kolejne Zamówienia są realizowane na podstawie logowania się Klienta na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie loginu i ustalonego hasła, które mają charakter poufny. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem loginu i hasła osobom trzecim.

11.   W Zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury, jeżeli żąda jej wystawienia.


V.   Przyjęcie Zamówienia do realizacji

1.   Wszystkie ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

2.   Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie oraz wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu internetowego, jednakże cena podana przy każdym Towarze w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca.

3.   Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a)   przelewem;

b)   za pobraniem;

c)   kartą kredytową;

d)   poprzez serwis PayU.

4.   Przyjęcie Zamówienia do realizacji:

a)   Zamówienia za pobraniem – Klient zostanie poinformowany e-mailem o przyjęciu jego Zamówienia do realizacji;

b)   w przypadku Zamówienia płatnego przelewem Sklep realizuje je dopiero po otrzymaniu informacji o zrealizowanej płatności. Należną kwotę za Towar Klient powinien wpłacić na kont bankowe Sklepu: B.S.K. O/ Czechowice-Dziedzice nr konta: 85 1050 1256 1000 0001 0266 0677. W tytule przelewu Klient powinien wpisać: swiatposcieli.com.pl wraz z numerem Zamówienia Klienta.

c)   po otrzymaniu płatności, Klient zostanie poinformowany e-mailem o otrzymanej płatności i przyjęciu jego Zamówienia do realizacji.

d)   jeżeli w okresie do 7 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia na jedno z kont bankowych Sklepu nie wpłynie cała należna kwota Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane.

e)   realizacja Zamówienia odbywa się w dni powszednie, w godzinach od 9:00 i rozpoczyna się w ciągu 24 godzin , zaś przy Zamówieniach złożonych w dni wolne od pracy w ciągu 48 godzin. Czas realizacji Zamówienia w przypadku przedpłaty jest to okres, który upływa od dnia zaksięgowania wpłaty na jednym z rachunków Sklepu do dnia przekazania przesyłki z Towarem bądź Towarami kurierowi do dostarczenia (przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze). Czas realizacji Zamówienia w przypadku Zamówień realizowanych za pobraniem jest to czas od momentu potwierdzenia Zamówienia przez system do momentu wysłania przesyłki z Towarem bądź Towarami. Czas realizacji Zamówienia wynosi do 3 dni roboczych.


VI.   Dostawa

1.   Sklep realizuje Zamówienia na terenie całej Polski, poza terytorium Polski Zamówienie będzie realizowane po indywidualnym uzgodnieniu kosztów dostawy.

2.   Zamówienia realizowane są przez firmę Poczta Polska.

3.   W zależności od wybranej opcji dostawy koszt wysyłki jest automatycznie dodawany do kwoty Zamówienia.

4.   Średni czas dostawy oraz koszt w przypadku 100% przedpłaty wynosi odpowiednio 16 złotych oraz średnio 72 godziny.

5.   Średni czas dostawy oraz koszt w przypadku płatności za pobraniem wynosi odpowiednio 21 złotych oraz średnio 72 godziny.

6.   Doręczenia kurierskie realizowane są w dni robocze w godzinach 8:00 – 17:00. Jeżeli w tym czasie odbiór przesyłki nie jest możliwy, to najlepszym rozwiązaniem jest podanie adresu przesyłki do miejsca pracy Klienta (koniecznie z nazwą zakładu pracy).

7.   Zmiana dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji z paragonu na fakturę VAT dla osoby fizycznej jest możliwa po zgłoszeniu żądania w ciągu 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Warunkiem otrzymania faktury jest odesłanie oryginału paragonu i podanie niezbędnych danych. W przypadku faktury wystawionej na Firmę – wystawienie faktury jest możliwe do 15-tego następnego miesiąca po dokonaniu sprzedaży. Jednak zgłoszenie żądania wystawienia faktury do paragonu dla firmy może być dokonane do trzech miesięcy licząc od końca miesiąca w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty, jednak firma ARIADNA musi uprzednio otrzymać pisemną prośbę o wystawienie takiej faktury. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz paragonu bądź faktury.

8.   Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz paragonu bądź faktury.


VII.   Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

1.   Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust.2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

2.   Klient będący konsumentem aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży powinien poinformować Sklep (ARIADNA s.c. ulica Juliusza Słowackiego 65, 43-200 Pszczyna, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze przesłania jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną), a także dokumentu potwierdzającgo zakup towaru w Sklepie.

3.   Klient będący konsumentem może w tym celu skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe. Może także wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od Umowy sprzedaży, który znajduje się w paczce z Zamówieniem lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na stronie internetowej: http://www.swiatposcieli.com.pl/. Jeżeli Klient będący konsumentem skorzysta z tej możliwości, Sklep prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na trwałym nośniku.

4.   Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży, wystarczy przesłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

5.   Klient będący konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

6.   W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sklep zwróci Klientowi będącemu konsumentem wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy zwykły oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany przez Klienta o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.   Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem.

8.   Towar powinien zostać odesłany bądź przekazany Sklepowi przez Klienta niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o skorzystaniu z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Termin ten jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.

9.   Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10.   Wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży):

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  • (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

   Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

   Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

   Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

   Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

   Adres konsumenta(-ów)

   Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

   Data

   (*) Niepotrzebne skreślić.

VIII.   Reklamacje dotyczące Towarów

1.   Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561 – 5563 Kodeksu Cywilnego.

2.   Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

3.   Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wydania Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady a także bierze się pod uwagę niedogodności, jakie naraziłyby Klienta na inny sposób zaspokojenia.

4.   Sklep jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

5.   Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.

6.   Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

7.   Klient nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada Towaru jest nieistotna.

8.   Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany Towaru lub usunięcia jego wady albo złożył oświadczenie woli o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sklep nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

9.   Sklep jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili.

10.   Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Jeżeli Klientem jest konsument a Towar jest używaną rzeczą ruchomą, odpowiedzialność Sklepu może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania Towaru Klientowi.

11.   Roszczenie o usuniecie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klientem jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu rękojmi.

12.   We wskazanym terminie Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży albo obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia jego wady.

13.   W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Klientowi z tego tytułu, ulega zwiększeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

14.    Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sklep wadę podstępnie zataił.

15.   Jeżeli Klientem jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.

16.    Koszty wymiany i naprawy ponosi Sklep. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia Towaru, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

17.   Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 

18.    Aby skorzystać z procedury reklamacyjnej, Klient powinien odesłać Towar na adres Sklepu: ARIADNA s.c. ul. Juliusza Słowackiego 65, 43-200 Pszczyna wraz z dokumentem potwierdzającym zakup Towaru oraz wypełnionym formularzem reklamacyjnym. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem.

19.   Formularz reklamacyjny znajduje się w tym miejscu:


IX.   Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1.   e-sklep ARIADNA podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2.   Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3.   Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:ARIADNA s.c. ul. Juliusza Słowackiego 65, 43-200 Pszczyna, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub przy użyciu formularza kontaktowego.

4.   W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5.   Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

6.   W przypadku stwierdzenia przez Sklep, że Zamówienie złożone przez Klienta jest niezgodne z wartością zamawianego Towaru bądź Towarów i niezgodność ta wynika z przyczyn technicznych obsługi Sklepu internetowego, Sklep ma prawo do anulowania Zamówienia Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości. W takim przypadku, w terminie wskazanym powyżej, Sklep ma obowiązek poinformować Klienta o anulowaniu Zamówienia.


X.   Postanowienia końcowe

1.   Klienci dokonujący Zamówień wyrażają zgodę na wystawianie dokumentu sprzedaży bez podpisu.

2.   Sklep standardowo wystawia paragon, który jest dowodem zakupu. Na życzenie Klienta Sklep wystawia również faktury. Należy to zgłosić przy składaniu Zamówienia.

3.   Klient zobowiązany jest w momencie dostawy sprawdzić, czy paragon jest dołączony do przesyłki.

4.   Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

5.   Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę e-sklepu ARIADNA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Polityka prywatności


Klauzula informacyjna stosowana po rozpoczęciu stosowania RODO dla pozyskanych danych

w sklepie internetowym ARIADNA www: swiatposcieli.com.pl

Drogi Użytkowniku,

Od dnia 25 maja 2018 roku stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/78) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Niniejszym, przekazujemy informację, w jaki sposób Państwa dane będą przetwarzane od dnia 25 maja 2018 roku.

Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych oraz informacji dotyczących Twojej aktywności w sieci, a także na zapewnieniu Ci możliwości realizowania wszystkich przysługujących Ci w związku z RODO praw. Chcemy również dostarczać Ci jak najlepiej dopasowane treści marketingowe.


Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane przetwarzane są przez nas w celu świadczenia naszych usług oraz w wypadku wyrażenia stosownych zgód w celach marketingowych. Dane podlegają profilowaniu w celu przedstawienia Ci najbardziej korzystnej i dopasowanej do Twoich preferencji oferty oraz dokonywania analiz, które pozwolą udoskonalać nasze usługi i maksymalnie personalizować komunikację. Zapewnienia większego bezpieczeństwa usług, a tym wykrywania ewentualnych nadużyć.

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Dane przetwarzane są w celu wykonywania łączących nas z Państwem umów lub w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Administratora w wypadku wyrażenia stosownych zgód, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych?

Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Masz prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuacje oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w wypadku udzielenia zgody wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

Z kim kontaktować się celu realizacji swoich praw?

ARIADNA s.c z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Juliusza Słowackiego 65, 43-200 Pszczyna

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 1. ARIADNA S.C. nie jest obowiązany do powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych - wskazanie w Art. 37 RODO.
Polityka prywatności serwisu http://www.swiatposcieli.com.pl/

I.   Informacje ogólne.

1.   Operatorem Serwisu http://www.swiatposcieli.com.pl/ jest ARIADNA s.c z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Juliusza Słowackiego 65, 43-200 Pszczyna,

2.   Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a)   Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

b)   Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

c)   Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego …………………………………………………………………………………, funkcjonującego pod adresem http://www.swiatposcieli.com.pl/

III.   Informacje w formularzach.

1.   Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

2.   Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

3.   Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

4.   Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów

5.   Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim ARIADNA s.c z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Juliusza Słowackiego 65, 43-200 Pszczyna , ), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

III.   Informacja o plikach cookies.

1.   Serwis korzysta z plików cookies.

2.   Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.   Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4.   Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a)   tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b)   utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c)   określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5.   W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.   Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7.   Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8.   Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9.   Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

10.   Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11.   W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

IV.   Logi serwera.

1.   Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2.   Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a)   czas nadejścia zapytania,

b)   czas wysłania odpowiedzi,

c)   nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d)   informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e)   adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f)   informacje o przeglądarce użytkownika,

g)   informacje o adresie IP.

3.   Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4.   Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.


V.   Udostępnienie danych.

1.   Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2.   Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

3.   Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

VI. Żądania 

Posiada Pani/Pan prawo do : 

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych                       osobowych,wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

- przenoszenia danych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wszystkie żądania prosimy kierować do nas drogą listowną  na adres : ARIADNA s.c. ul. Juliusza Słowackiego 65, 43-200 Pszczyna

Żądania będą realizowane w jak najkrótszym terminie.

VII.   Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1.   Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

2.   W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

a) Internet Explorer

b) Chrome

c) Safari

d) Firefox

e) Opera

f) Android

g) Safari (iOS)

h) Windows Phone

i) Blackberry


 
ŚWIAT POŚCIELI PSZCZYNA
Copyright by ariadna s.c.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. O plikach cookie dowiesz się więcej w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie serwisu swiatposcieli.com.pl